michaśka

117 tekstów – auto­rem jest michaśka.

Bo wpraw­dzie, zmu­si Go by przes­tał ją kochać.. ale nig­dy nie będzie w sta­nie zmu­sić siebie by przes­tała kochać Jego. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2013, 01:27

Nie pod­chodź za blis­ko, bo za­razisz się pechem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2012, 20:24

Wy­daje mi się, że można kochać za mocno.
Wy­nosisz so­bie ko­goś na piedes­tał i z tej per­spek­ty­wy nag­le dos­trze­gasz, że coś jest nie tak. Poświęcasz cały swój czas i ener­gię, żeby to nap­ra­wić, a tym­cza­sem sa­ma po­woli ob­ra­casz się w ruinę. I na­wet nie zauważasz jak bar­dzo się za­nied­bałaś, bo nie widzisz siebie tyl­ko tę kochaną osobę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2012, 10:59

Nie można od miesięcy ro­man­so­wać ze szczęściem, nie za­lecając się przy tym do porażki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2012, 08:31

Im ciszej jes­teś, tym bar­dziej sta­piasz się z otocze­niem i tym mniej­sze praw­do­podo­bieństwo, że wy­wołasz falę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 listopada 2012, 20:37

Nie muszę z Nim być, nie muszę Go wi­dywać, nie mu­si być mój.. A mi­mo to, jeśli za­pyta­cie mnie choćby za pół wieku, czy Go kocham, od­po­wiem :
Był częścią mo­jego życia, krótką, ale piękną. Nig­dy nie przes­tałam Go kochać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 grudnia 2011, 12:02

Na­wet przy­jaźń nam nie wyszła. I ją za­kończy­liśmy w łóżku. Bezsensu. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 września 2011, 11:43

Boże, tak bar­dzo chciałabym za­pom­nieć. Je­go do­tyk, głos, za­pach, Je­go sa­mego. Chciałabym za­pom­nieć o wszys­tkim co z Nim związa­ne, ale im bar­dziej się sta­ram, tym gorzej mi to wychodzi. Po­jawia się w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2011, 19:05

W życiu każde­go z nas, po­jawia się przy­naj­mniej jed­na oso­ba, której nie za­pom­ni­my, przy­naj­mniej jed­no wy­darze­nie, które zaw­sze nas rozśmie­sza, cho­ciaż jed­no wspom­nienie, które dop­ro­wadza nas do płaczu, i jed­na rzecz, o której nie mówi­my na­wet przed lusterkiem.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 maja 2011, 17:59

Co jest większym do­wodem miłości? Bez­gra­niczne zaufa­nie, czy zdol­ność do wybaczania? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 maja 2011, 18:34

michaśka

bezczelna profesjonalistka, ktora za bardzo brnie w przygody nie potrafiąc zawrocic, która zazwyczaj zle lokuje uczucia, ktora zawsze w połowie swojej drogi do szczesia napotyka szczelnie zamkniety przejazd kolejowy, a pociag nigdy nie nadjeżdza..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

michaśka

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność